Regulamin Serwisu wstaw.pl

Regulamin Serwisu wstaw.pl

Użytkownik korzystający z serwisu wstaw.pl oświadcza, że:

1. przeczytał i zaakceptował Regulamin Serwisu,

2. zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

 

1. Definicje:

1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu dostępny pod adresem www.wstaw.pl/regulamin

1.2. Serwis – Serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści pod adresem www.wstaw.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.

1.3. Strony – Usługodawca i Użytkownik

1.4. Treść (Treści) – pliki graficzne, zdjęcia.

1.5. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem przechowywania zamieszczonych Treści.

1.6. Usługodawca – operator Serwisu.

1.7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług Serwisu.

1.8. Konto Użytkownika – konto, które każdy Użytkownik może stworzyć klikając opcję „Zaloguj”. Zakładanie Konta Użytkownika polega na zezwoleniu aplikacji Facebook'owej publikowania postów na ścianie Użytkownika.

 

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Nazwa Serwisu, jego założenia, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które udostępniono Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

2.2. Zalogowanie się w Serwisie i korzystanie z jego usług oznacza zgodę na postanowienia tego Regulaminu.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępności Serwisu dla osób, które nie ukończyły 18 lat.

2.5. Linki do innych stron www. Na stronach portalu wstaw.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Grupa e-budownictwo.pl nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

 

2.6. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

3. Rejestracja Konta Użytkownika i przechowywanie danych:

3.1.  Zarejestrować można wpisując własne dane lub za pomocą portalu Facebook.

3.2. W celu pozytywnej rejestracji na Serwisie, należy zaakceptować aplikację wstaw.pl na Facebook.com.

3.3.  Akceptacja aplikacji jest jednorazowa.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zarejestrowania nowych Kont Użytkowników, którzy zostali zaproszeni przez istniejących Użytkowników.

3.5. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać wyłącznie z jednego konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z konta.

3.6. Rejestracja na portalu e-aranzacje.pl jest darmowa

3.7. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Grupą e-budownictwo.pl  oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Grupy e-budownictwo.pl  oraz poszanowania dobrych obyczajów.

3.8. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Grupę e-budownictwo.pl danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na zasadach opisanych poniżej.

3.9. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisów należących do Grupy e-budownictwo.pl. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

4. Zakres i warunki korzystania z Serwisu:

4.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Usługodawca zobowiązuję się do przechowywania treści, jakie zostały zamieszczone przez Użytkowników.

4.3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać Regulaminu. Usługodawca ma prawo technicznych zmian i sposobu realizacji Usługi.

 4.4. Użytkownik powinien:

•           korzystać z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

•           korzystać z Serwisu w zgodzie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,

•           korzystać z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie na własny użytek. W innym wypadku potrzebna jest zgoda udzielana przez uprawnioną osobę.

 

5. Zabronione treści

5.1. W portalu wstaw.pl nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.

5.2. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w portalu zdjęć, grafiki, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

- zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

- zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,

- obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,

- przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,

- naruszające prawo do prywatności,

- zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,

- treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,

- treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum),

- treści zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść Wstaw.pl.

5.3. Użytkownicy naruszający przedstawione zasady mogą zostać usunięci z portalu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. Grupa e-budownictwo.pl ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają ww. normy, naruszają prawa osób trzecich.

6.  Prawa autorskie do zamieszczanych Treści:

6.1. Użytkownik oświadcza, że dysponuje:

- autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,

- prawami w zakresie wykorzystywania wizerunki artystów, wykonawców

- prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów, wykonawców lub ich zespołów.

6.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone w Serwisie treści, zdjęcia i komentarze. Wyżej wymienione zagadnienia nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

6.3. W Serwisie kategorycznie zabrania się umieszczać komentarzy, które:

- naruszają dobro i prawo osób trzecich,

- są obraźliwe mogą być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje,

- naruszają w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6.4. W przypadku notorycznego naruszania warunków Regulaminu całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter zamieszczanych przez Użytkowników komentarzy. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

6.6. Usługodawca w przypadku naruszenia Regulaminu przez danego Użytkownika ma prawo:

- usunąć odniesienia do Treści czy Komentarzy, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,

- uniemożliwić Użytkownikowi, który łamie Regulamin ponownego zawarcia Treści czy Komentarza w ramach Serwisu.

6.7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i powielanie Treści przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

6.8. Użytkownik nie ma prawa do umieszczania w Serwisie danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

6.9. Jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do uiszczenia zapłaty za odszkodowanie, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest także do pokrycia strat lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

 

6.10. Użytkownik upoważnia niniejszym Grupę e-budownictwo.pl do nieodpłatnego wykorzystywania ww. materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach seriwisów grypy E-budownictwo.pl, lub gazetach Grupy e-budownictwo.pl oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez Grupę e-budownictwo.pl wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia Grupę e-budownictwo.pl do wykorzystywania ww. materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.

 

7.  Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

7.1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.

7.2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób takie jak imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

7.3. Usługodawca dokłada wszelkich starań związanymi z zabezpieczeniem Kont i dostępu dostępu do danych i Treści jednak z przyczyn technicznych nie może dać gwarancji tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

7.4. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z danych osób trzecich wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, w innych celach musi uzyskać zgodę Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych .

7.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

7.6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

 

7.7. Grupa e-budownictwo.pl sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Grupa e-budownictwo.pl), właściciel serwisu Wstaw.pl (dalej jako serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą Użytkowników, dane osobowe.

7.8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Grupa e-budownictwo.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320380 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Grupę e-budownictwo.pl  z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. w tym organizacji takich działań. Grupa e-budownictwo.pl informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Grupy e-budownictwo.pl oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. na piśmie (na adres: Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o.; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Serwisu.

 

7.9. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: kontakt@wstaw.pl

 

7.10. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa powyżej.

 

7.11. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail, informację handlową Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. a w szczególności w zakresie serwisu Wstaw.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o.

 

7.12. Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera i mogą być wykorzystane do wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest przez e-budownictwo.pl zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni odnośnik znajdujący się w stopce każdej z wysłanych wiadomości

 

8. Dane zbierane automatycznie

8.1. Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adresu IP, data i czas wizyty, a także dane dotyczące skorzystania z usług serwisu, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie, dostosowania oferty Serwisu do Użytkownika, formułowania analiz demograficznych i behawioralnych.

 

9. Wykorzystywanie danych:

9.1. Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

9.2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

9.3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Grupą e-budownictwo.pl sp. z o.o. /Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

 

10. Zmiany w regulaminie i polityce prywatności Wstaw.pl

10.1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności wstaw.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników portalu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji.

 

 

11.  Postanowienia końcowe

 11.1. Grupa e-budownictwo.pl zastrzega sobie prawo do:

- zmiany funkcjonalności portalu w każdym czasie,

- niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).

 

11.2. Usługodawca z przyczyn technicznych i prac konserwacyjnych ma prawo okresowo zawiesić świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników.

11.3. Usługodawca ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 dni wcześniej.

11.4. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

11.5. Spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem podlegają sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

11.7. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

11.8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu.

11.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania

 

Niniejszy regulamin i polityka prywatności Wstaw.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania.
do góry